Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.sporthouse.sh, prowadzonym przez

Sport House Przemysław Michalik
ul. Nowa 3
37-600 Lubaczów
Tel: + 48 533 654951
e-mail hello@sporthouse.sh
NIP 7931522537
Regon 360002394

Magazyn i miejsce wysyłania paczek znajduję się pod adres:

Sport House 
ul. Nowa 3
37-600 Lubaczów
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

§1. Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

  a) firmę kurierską DPD;

  b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 13. Sprzedawca - oznacza Przemysław Michalik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sport House Przemysław Michalik ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów lub drogą elektroniczną na adres: hello@sporthouse.sh. A także na wskazany powyżej nr tel/fax +48 533 654 951 ., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: hello@sporthouse.sh, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie unbrokenstore.com.

 15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2. Postanowienia ogólne

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.    W celu złożenia zamówienia Klient musi spełnić następujące warunki techniczne:
    a)    posiadać dostęp do sieci Internet,
    b)    zainstalować na swoim komputerze przeglądarkę internetową.
3.    Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień poprzez potwierdzenie warunków umowy w koszyku zamówienia.
4.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
6.    Osoby fizyczne mogą składać zamówienie w Sklepie po ukończeniu przez nie 18 lat.

7. Klient może kontaktować się ze Sklepem na jego adres: Sport House Przemysław Michalik

ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów lub drogą elektroniczną na adres: hello@sporthouse.sh. A także na wskazany powyżej nr tel/fax +48 533 654 951 .

§3. Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się w sklepie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i informacyjnych przez firmę Sport House i sklep internetowy www.sporthouse.sh w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane są przechowywane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia, wymogami prawa polskiego oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych personalnych oraz do ich aktualizacji jak również do ich zmiany lub usunięcia.
3. Administratorem baz danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z dokonanymi zakupami jest Sklep.
4. W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sklepu w celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury składania następnych zamówień. Będzie to możliwe jeśli Klient stworzy swój profil i przy rejestracji poda niezbędne dane oraz: 1) login, w formie swojego adresu e-mail oraz 2) hasło, które będzie uprawniało do dostępu do profilu Klienta.

§4. Zamówienia

1. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane przez stronę internetową.
2. Klient może składać zamówienia przez cały rok, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie jest ważne, jeśli Klient w sposób właściwy wypełni formularz zamówienia i poda dane, w szczególności imię i nazwisko oraz adres, na który ma być ono zrealizowane. Ponadto Klient w celu ułatwienia kontaktu i potwierdzenia złożenia zamówienia podaje swój adres e-mail oraz numer telefonu.
4. Jeśli dane podane przez Klienta są niekompletne, Sklep skontaktuje się z nim, jeśli umożliwiają to dane podane przy złożeniu zamówienia. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy z powodu błędnych danych wprowadzonych podczas składania zamówienia, Sklep będzie mógł je anulować.
5. Najpóźniej po wyrażeniu przez Klienta woli związania się umową otrzyma on potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail. Będzie ono zawierało wszelkie dane niezbędne do jego realizacji, w szczególności adres i formę wysyłki, numer rachunku bankowego Sklepu, warunki złożenia zamówienia, a także warunki zapłaty, pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy oraz łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta wynikającej ze złożonego zamówienia.
7. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze.
8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, a także Ukrainy, Białorusi i Rosji.
9. Jeśli po złożeniu zamówienia przez Klienta jego realizacja okaże się niemożliwa z powodu wyczerpania towaru, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie. Klient może w takim przypadku skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także wybrać inny towar z oferty Sklepu.
10. Najpóźniej w chwili dostarczenia towaru Sklep przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

§5. Wysyłka zamówienia

1. Zamówione produkty będą wysyłane do Klienta pod wskazany przez niego adres w ciągu 2 dni od dokonania płatności. Jeżeli formularz zamówienia będzie zawierał błędy uniemożliwiające jego dostarczenie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
2. Zamówienia są dostarczane do Klienta przez firmę kurierską Inpost, DPD, DHL, Poczta Polska i UPS.
3. Koszty dostawy są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wybranej formy płatności.
4. Koszty dostawy towaru podane przy każdym produkcie uwzględniają najtańszą formę wysyłki przy przedpłacie na konto.
5. Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską są ubezpieczone.
6. Ciężkie przesyłki o wadze powyżej 31,5kg. - są dostarczane przez firmę kurierską w systemie "burta - burta" (do obowiązku kuriera należy rozładunek paczki z samochodu i ustawienie jej na podłożu pod wskazanym adresem). Odbierając tego typu przesyłki Klient powinien sobie zapewnić asystę osób trzecich, do wniesienia przesyłki.

7. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji

8. W przypadku gdy zamówiony towar nie znajduję się na stanie magazynowym sklepu, czas dostawy może wydłużyć się do 15 dni roboczych. Klient zostanie poinformowany o takim stanie rzeczy, zaraz po złożeniu zamówienia.

§6. Płatność

1. W mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia Klient otrzyma informację odnośnie końcowej ceny sprzedaży, uwzględniającą wybraną przez niego formę wysyłki i zapłaty.
2. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu.
3. Sklep wystawia także faktury VAT, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia oraz po podaniu niezbędnych danych.
4. Za zakupiony towar Klient może zapłacić e-przelewem na rachunek bankowy Sklepu, poprzez system PayU, cinkciarz.pl, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro Płatności online BLIK lub gotówką przy osobistym odbiorze towaru.

5. Płatności w systemie PayU i Cinkciarz są realizowane przez serwis https://www.payu.pl i https://cinkciarz.pl, zgodnie z regulaminem znajdującym się na wskazanej stronie internetowej.

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem https://www.payu.pl i https://cinkciarz.pl zgodnie z regulaminem znajdującym się na wskazanej stronie internetowej.

7.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Sklepu: Sport House Przemysław Michalik ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: hello@sporthouse.sh. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
17. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

§8. Reklamacje

1. W razie ujawnienia się wad zakupionego towaru Klientowi przysługują uprawnienia związane z rękojmią lub gwarancją określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta dla danego towaru.
3. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacji z tytułu Rękojmi lub gwarancji przy pomocy Formularza reklamacji/gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta są rozpatrywane na zasadach i w terminach określonych w przepisach dotyczących rękojmi i gwarancji zawartych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie na adres Sklepu: Sport House Przemysław Michalik ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów lub drogą elektroniczną na adres: sklep@odziez-sportowa.com . Dodatkowo oryginał formularza zwrotu/reklamacji należy załączyć do reklamowanej przesyłki.
6. Sklep rozpoznaje każdą złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia.
7. Reklamacji podlega każdy towar zakupiony w Sklepie.
§9. Gwarancja
1. Produkty firmy
Schutt:
- Kaski i pady: 2 lata, z wyłączeniem wkładek. Gwarancja na wkładki upływa po 6 miesiącach od daty zakupu.
- Spodnie: 1 rok
2. Produkty firmy
Xenith:
- 1 rok gwarancji na wszystkie produkty
3. Produkty firmy
Riddell, Cutters, Rawlings, Douglas, Bike
- 1 rok gwarnacji
4. Buty i rękawiczki:
Nike, Under Armour, Adidas, Reebok, Warrior, New Balance, Rawlings, Wilson, Cutters, Battle, Louisvile Slugger, Worth, MM
- 3 miesięczna gwarancja
5. Pałki do baseballu i softballu 6 miesięcy
6. Rękawice do baseballi i softballu 6 miesięcy

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.


Formularz zwrotu

Regulamin wersja PDF.

Regulamin wersja DOC.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.